6/11/2017 ന് എഴുത്ത്കാരെകുറിച്ചും റിനയ്‌സന്‍സ് ബുക്‌സിനെകുറിച്ചും ഗള്‍ഫ് മാധ്യമം പത്രത്തില്‍ വന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട്...

6/11/2017 ന് എഴുത്ത്കാരെകുറിച്ചും റിനയ്‌സന്‍സ് ബുക്‌സിനെകുറിച്ചും ഗള്‍ഫ് മാധ്യമം പത്രത്തില്‍ വന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട്...

Image may contain: 1 person